VEEN doedag inhoud

Natuurorganisatie Stichting VEEN

Stichting VEEN is een particuliere natuurorganisatie. Initiatiefnemer en oprichter ervan is Piet Blankers uit Meijel, die al decennia lang in de Peel actief was als natuurbeschermer. Zijn initiatief werd al spoedig enthousiast omarmd door Frans van Geffen uit Weert. Samen stelden zij de statuten op die op 13 november 2001 notarieel werden vastgelegd. Daarna werd het bestuur aangevuld met Harrie van den Berg uit Meijel en Herman Peeters uit Asten, die bereid werd gevonden om zijn ‘bedrijfsmatige kennis’ in dienst van de Peelnatuur te stellen.  Drie van deze vier mannen van het eerste uur zijn nog steeds in Stichting VEEN actief. Alleen Frans van Geffen is vanwege gevorderde leeftijd (in de 90!) in 2007 afgezwaaid als bestuurslid. Hij werd opgevolgd door Gerard Boerkamps uit Meijel. In 2016 zijn Erik van der Hoeven uit Asten en Harrie Loomans uit Neerkant als bestuurslid toegetreden tot het bestuur. In 2018 is Miriam Willems als oprichter van het voedselnos toegetreden tot het bestuur. Het bestuur bestaat nu dus uit 7 leden. Daarnaast zijn er een groot aantal medewerkers actief binnen de stichting.

De Stichting VEEN koopt landbouwgronden op die direct grenzen aan bestaande Peelreservaten, met name aan de Verheven Peel (Deurnese- en Mariapeel en omgeving). Het primaire doel is om door vernatting een bijdrage te leveren aan het herstel van hoogveen in die reservaten. Op de aangekochte gronden bestaat het beheer vooral uit verschraling door ze minstens éénmaal per jaar te hooien met als doel het realiseren van bloemrijke schraalgraslanden en wellicht in de toekomst blauwgrasland. De naam blauwgrasland is afkomstig van de blauwachtig gekleurde planten die er groeien (o.a. blauwe zegge en blauwe knoop). Vroeger waren er in Nederland grote oppervlakten blauwgrasland, tegenwoordig is er nog maar een zeer klein deel bewaard gebleven in reservaten.

Meestal wordt ook het raster een aantal meters terug geplaatst. Die perceelsrand wordt dan ingezaaid als akkerrand of we laten hem verruigen om daardoor de soortenrijkdom aan planten en dieren zoveel mogelijk te vergroten.

Steun stichting VEENDe aangekochte grond blijft dus in agrarisch gebruik. De Stichting VEEN werkt bij het beheer samen met landbouwers uit de buurt, eventueel door de boer die hen de grond verkocht heeft. De gronden zijn ook toegankelijk voor het publiek.

De Stichting VEEN heeft vanaf 2006 al enkele tientallen hectaren grond aangekocht in Meijel, Panningen, Sevenum en Deurne. De verwachting is dat areaal de komende jaren geleidelijk uit te breiden.

De stichting wordt vooral gesponsord door de stichting DOEN van de Nationale Postcodeloterij, maar ook enkele particulieren leveren een bijdrage. VEEN is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en legaten zijn daarom aftrekbaar voor de belasting. Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer:  NL52TRIO0391184776 t.n.v.Stichting VEEN

Wat is een voedselbos

Stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL) definieert een voedselbos als “een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met het doel voedsel te produceren.”

Onderscheidende kenmerken van een voedselbos zijn:
• een vegetatielaag met hoge kruinbomen
• minimaal drie andere vegetatielagen
• een rijk bosbodemleven
• een robuuste omvang, minimaal 5000m2 groot


Een voedselbos herbergt een zeer diverse, snel toenemende biodiversiteit. Als de verschillende ecologische principes goed zijn toegepast, dan zal een voedselbos zichzelf steeds beter in evenwicht kunnen houden, zonder menselijk ingrijpen. Dus zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook hoeft er geen kunstmest gebruikt te worden om de planten te voeden. Dat doet de bodem.

Bekijk de presentatie over het voedselbos voor meer uitleg hierover.

Het voedselbos van onze stichting is 1 hectare groot en het bevindt zich aan de Kwakvors in Grashoek naast natuurgebied de Scherliet. Het ligt naast ons Struinpad, vandaar de naam: "Voedselbos Struinpad". In de loop van de tijd vindt u op deze pagina meer inhoudelijk nieuws over dit bos. O.a. welke planten er aangeplant zullen worden.

Voedselbos logo RGB DEF

 

Volg ons op Facebook

Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze Facebook pagina: http://www.facebook.com/VoedselbosStruinpad

 

 

 

 

 

Heel de Peel is een boek met vrijwel alle wetenswaardigheden over het unieke natuurgebied De Peel. Over dit hoogveen-moerasgebied is al veel gepubliceerd. In dit fraaie boek wordt dat allemaal in één band bijeengebracht. Vandaar de naam “Heel de Peel”.

Zeven ervaren, deskundige auteurs beschrijven in circa 400 prettig leesbare pagina’s de volgende aspecten van dit unieke natuurgebied:

  • Geologie en geografi­e
  • Archeologie en cultuurhistorie
  • Flora en fauna
  • Ontginnings- en verveningsgeschiedenis
  • Bedreigingen en natuurontwikkeling, gericht op hoogveenherstel (héél de Peel)

Dit alles is in Heel de Peel rijkelijk geïllustreerd in full colour met grafieken, tabellen, kaarten en schitterende foto’s, van vroeger en nu. Het boek is luxe ingebonden met harde kaft, en tegen een zeer aantrekkelijke prijs verkrijgbaar.

In het boek wordt niet alleen aandacht besteed aan de twee grote Peelreservaten, de Groote Peel en de Verheven Peel, maar ook aan de talrijke kleinere Peelreservaten. Kortom: een must voor alle bewoners van de Peel en voor iedereen die geïnteresseerd is in dit zelfs voor Europese begrippen zeer bijzondere natuurgebied.

Bestellen > 

Bestuurlijk en financieel jaaroverzicht stichting VEEN 2017 en 2018.


Vanaf 2005 tot heden heeft stichting VEEN ongeveer 46 hectare landbouwgrond aangekocht, en daarna ingericht en in beheer genomen voor een natuurdoelstelling, die voornamelijk gericht is op het leveren van een bijdrage aan het hoogveenherstel in de Peel. De belangrijkste maatregel daarbij is dat er vernatting en verschraling plaatsvindt. Plaatselijk wordt dit gecombineerd met het inrichten als foerageergebied voor de Kraanvogel met behulp van subsidie van de provincie Limburg.
Voor de verschraling (door middel van hooien) wordt samengewerkt met naburige agrariërs, die daarvoor een bescheiden pacht betalen.
In november 2018 heeft VEEN anderhalve hectare landbouwgrond kunnen verwerven; dit perceel zal worden ingericht als foerageergebied voor de patrijs.
In 2018 heeft de Stichting VEEN besloten een hectare van haar gronden in te richten als voedselbos. De kosten voor de planvorming zijn een onderdeel van de kostenpost ‘allerlei’. De daadwerkelijke realisatie zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden.
Voor het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs in het Peelgebied is een VEEN-Doedag uitgewerkt en uitgeprobeerd. Deze wordt in 2019 aangeboden aan de verschillende scholen in de regio en andere belangstellenden.
In 2018 is door de provincie Limburg een afwaarderingssubsidie toegekend voor een deel van de gronden, gewaardeerd op de aankoopwaarde, van de Stichting VEEN. De gelden hiervan zullen de komende jaren weer ingezet worden voor verdere aankoop van gronden.
Alle bestuursleden van de stichting verlenen hun diensten pro deo; alleen gemaakte onkosten worden op een bescheiden manier vergoed. 
In 2017 en 2018 resulteerden bovengenoemde activiteiten in het hieronder aangegeven financiële overzicht.

Toelichting bij de balans.
VEEN staat voor Verwerving Extra Eigendommen Natuurontwikkeling. Op de balans zie je bij de activa twee posten. Materiële vaste activa, dit zijn uitsluitend percelen grond. Deze percelen staan op de balans voor het aankoopbedrag. Deze gronden zijn deels percelen formele landbouwgrond en deels percelen formeel natuurgebied. Liquide middelen, dit zijn gelden vrijwel uitsluitend bedoeld om gronden aan te kopen. Een klein deel van de liquide middelen is nodig om bepaalde terugkerende kosten (maaien, afrastering, plantgoed, administratiekosten) te kunnen betalen. Omdat de Stichting zelf uitsluitend met vrijwilligers werkt heeft de Stichting zelf geen loonkosten. De jaarlijkse onkostenvergoedingen voor onze vrijwilligers zijn minimaal.
Op de balans van de Stichting VEEN zijn er in de loop van de tijd grote schommelingen aan de activakant. De Stichting gebruikt haar liquide middelen om gronden aan te kopen.  Bij grondaankopen daalt de  waarde van de liquide middelen, terwijl de waarde van de materiële vaste activa met dezelfde waarde stijgt. Als het de aankoop van landbouwgrond betreft gaat het vaak om grond met een aankoopwaarde van pakweg € 50.000 per ha. In Nederland bestaat vaak de mogelijkheid om met subsidie landbouwgrond om te zetten in natuurgebied. De grond wordt dan in geld uitgedrukt veel minder waard, de zogenaamde afwaardering. Dit verschil in waarde ( Bijvoorbeeld van € 50.000 per ha als landbouwgrond naar € 10.000 per ha als natuurgebied, € 40.000 afwaardering). Deze afwaardering wordt dan deels als subsidie aan de Stichting Veen uitgekeerd. Deze subsidie is dan op de balans te zien als een stijging van de post liquide middelen. Daardoor krijgt de Stichting weer middelen om extra grond aan te kopen. De post materiële vaste activa, de waarde van de gronden, is dan met hetzelfde subsidiebedrag naar beneden gebracht.
                                

Balans per 31 december 2017

          
         

ACTIVA

   

PASSIVA

 
         

Materiële vaste activa

€  1.209.944

 

Eigen vermogen

€    1.478.888

Liquide middelen

€    268.944

     
         

€ 1.478.888

€    1.478.888

         
         

Staat van   baten en lasten over 2017

     
         

Baten

€    110.661

     

Lasten

€      45.879

     
         

Exploitatieresultaat

€      64.782

     
         
         

Overzicht lasten 2017

Overzicht baten 2017

 

Bestuurskosten

€    1.224,80   

 

Herplantvergoeding gem. P & M

€   58.512,00      

Aanplant bos plus inrichting

€  24.236,18

 

Vergoeding watermeter

€     6.100,00

Watermeters voor educatie en Info

€  15.612,87          

 

Vergoeding kraanvogelproject                            

€   37.764,40   

Belasting, Waterschap e.d.

€    1.596,15

 

Pacht grondgebruikers

€     5.790,00

Drukwerk

€    1.154,31

 

Diverse vergoedingen

€     2.494,45

Bankkosten

€       230,51

     

Cursus vrijwilligers

€       733,55

     

Diverse kosten

€    1.090,76

     
         
         

Totale lasten 2017

€  45.879,13

Totale baten 2017

€  110.660,85

         

 

 

 

Financieel jaarverslag 2018

 

Balans per 31 december 2018

     
         

ACTIVA

   

PASSIVA

 
         

Materiële vaste activa

€     892.892

 

Eigen vermogen

€    1.467.907

Liquide middelen

€     575.015

     
         

€  1.467.907

€    1.467.907

         
         

Staat van   baten en lasten over 2018

     
         

Baten

€      38.672

     

Lasten

€      49.655

     
         

Exploitatieresultaat

€     -10.983

     
         
         
         

Overzicht lasten 2018

   

Overzicht baten 2018

 

Bestuurskosten

€      922,16

 

Vergoeding Kraanvogelproject

€   35.462,08

Belasting, waterschap e.d.

€   1.374,01

 

Pacht grondgebruikers

€     3.210,00

Aanleg goudgroen

€ 38.183,94

     

Bankkosten

€      251,57

     

Diverse kosten

€   1.228,18

                   

Symposium

€   2.103,55

     

Educatieproject

€   4.422,93

     

Onderhoud weiland, struinpad

€   1.168,72

 

 

 

Totale lasten 2018

€ 49.655,06

Totale baten 2018

€   38.672,08

Foto Gallerij

Contact gegevens

Email:

NL52TRIO0391184776 t.n.v.Stichting VEEN

 

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN