Statuten

Stichting VEEN,

Fiscaal nummer: 810672431

Artikel 1 en 2

 

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

 1. De stichting draagt de naam: STICHTING VERWERVING EXTRA EIGENDOMMEN VOOR NATUURONTWIKKELING,
  met als (niet-statutaire) "verkorte benaming": STICHTING VEEN.
 2. Zij is gevestigd in de gemeente DEURNE.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

DOEL

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

 • het bespoedigen van de totstandkoming van een zoveel mogelijk aaneengesloten, duurzaam, zelfregenererend, grootschalig hoogveen/moeras(achtig) natuurgebied in de Peelregio;
 • het verwerven en tijdelijk behouden, (doen) beheren, in agrarisch (natuur)gebruik of medegebruik geven daaronder begrepen, van gronden, welke strategisch, in of dicht bij de "Ecologische Hoofd Structuur (EHS)" zijn gelegen, ten behoeve van de natuurbescherming,
 • met name de bescherming en versterking van de hoogveen(moeras) natuur in het Verheven Peelgebied (Deurnese Peel / Mariapeelcomplex en omgeving), maar voorts alle gronden met dezelfde kenmerken rondom de overige Peelrestanten en de ecologische verbindingszones, welke die Peelrestanten met andere natuurgebieden verbinden;
 • het tijdelijk verwerven van gronden die als ruilobject kunnen dienen voor de gronden die strategisch gelegen zijn voor natuurontwikkeling, zoals hierboven omschreven, met dien verstande dat deze als ruilobject verworven gronden niet gelegen mogen zijn buiten de (tien) Peelgemeenten;
 • het creëren van een “revolving fund” door de verworven gronden zo spoedig mogelijk weer te vervreemden aan de overheid of een andere natuurbeschermingsorganisatie en de daaruit vrijkomende middelen weer aanwenden voor nieuwe aankopen;
 • het verwerven en beheren van de tot het vorenstaande benodigde financiële en andere middelen; en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

 

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN